BIỂU MẪU C/O FORM VC

BIỂU MẪU C/O FORM VC

BIỂU MẪU C/O FORM VC

BIỂU MẪU C/O FORM VC

xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

form c/o xuất khẩu
mẫu form c/o xuất khẩu

Tổng hợp tất cả các biểu mẫu sử dụng trong quá trình làm hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ hàng hóa c/o form E

Tổng hợp tất cả các biểu mẫu sử dụng trong quá trình làm hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ hàng hóa c/o form D trong hiệp định thương mại đa phương ATIGA các nước asean. Hàng hóa được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D – là hàng hóa phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại Hiệp định CEPT

Loại C/O mẫu B được cấp cho hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới. Bộ hồ sơ xin C/O được quy định cụ thể theo quy định tại Nghị định số 31/18-NĐ-CP ngày 08/03/2018 và Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa tại Thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 03/04/2018 về xuất xứ hàng hóa.

Tổng hợp tất cả các biểu mẫu sử dụng trong quá trình làm hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ hàng hóa c/o form CPTPP.Việc ký hiệp định EVFTA sẽ là động lực giúp các doanh nghiệp có thể chủ động thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa sang các nước thuộc nhóm EU.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia ngày 26 tháng 02 năm 2019; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; .................

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia, ký tại Phnôm-pênh, ngày 26 tháng 02 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 02 năm 2019. Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Bản Thỏa thuận theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./. .........

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào ký ngày 01 tháng 10 năm 2009 tại Hà Nội, Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa; Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào như sau: ..........

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1504/HQQT-NV ngày 07/10/2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị báo cáo vướng mắc trong việc áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 124/2016/NĐ-CP. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về việc áp dụng biểu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Lào: Nghị định 124/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có hiệu lực từ ngày 01/09/2016 và đã hết hiệu lực từ sau ngày 03/10/2020. Do vậy, không áp dụng Nghị định 124/2016/NĐ-CP kể từ sau ngày 03/10/2020. ........

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa; Thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba ký ngày 09 tháng 11 năm 2018 tại Việt Nam; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba. .........

NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CUBA GIAI ĐOẠN 2020 - 2023

BIỂU MẪU DÀNH CHO FORM VC

Bộ hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ Form VC là một form chứng nhận xuất xứ ưu đãi thuế quan trong Hiệp định thương mại hàng hóa VCFTA. Bộ hồ sơ xin C/O được quy định cụ thể theo quy định tại Nghị định số 31/18-NĐ-CP ngày 08/03/2018 và Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa tại Thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 03/04/2018 về xuất xứ hàng hóa. 

Về cơ bản, hàng hóa Việt Nam được coi là có xuất xứ (được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam - Chi-lê - C/O mẫu VC) nếu đạt một trong các tiêu chí sau:

1. Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam;

2. Tiêu chí xuất xứ chung: Hàm lượng giá trị khu vực đạt ít nhất 40% (RVC 40%) hoặc chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 04 số (CTH); hoặc Quy tắc cụ thể mặt hàng ((Danh mục PSRs tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư) (Lưu ý: Trường hợp nếu mã HS mặt hàng xuất khẩu không có trong Danh mục PSRs, tiêu chí xuất xứ chung sẽ được áp dụng);

3. Được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam từ những nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam hoặc từ những nguyên liệu có xuất xứ Chi-lê.

Ngoài việc quy định cụ thể về các tiêu chí xuất xứ, Thông tư cũng quy định về thủ tục đăng ký hồ sơ thương nhân, hồ sơ xin cấp C/O, quy trình và thời hạn cấp C/O mẫu VC tại các Tổ chức cấp C/O (các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực trực thuộc Cục Xuất nhập khẩu) của Bộ Công Thương.

Không còn phải mất thời gian tìm kiếm các form mẫu mỗi khi bạn làm C/O form VC. Chúng tôi xin liệt kê và tổng hợp tất cả các biểu mẫu, form mẫu cần thiết nhất khi làm bộ hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ mẫu VC.

1. BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ THƯƠNG NHÂN

Mẫu đơn hồ sơ thương nhân (click tải về)

Mẫu chữ ký hồ sơ thương nhân (click tải về)

Mẫu kho xưởng sản xuất của doanh nghiệp. (click tải về)

2. CÁC MẪU ĐƠN THƯỜNG GẶP KHI XIN CẤP C/O FORM VC

Đơn đề nghị cấp C/O form VC. (click tải về)

Mẫu phiếu ghi chép hồ sơ form VC. (click tải về)

Mẫu form chứng nhận xuất xứ form VC.

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “WO” có hóa đơn VAT (click tải về)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “WO” không  hóa đơn VAT (click tải về)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “CTC” (click tải về)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “LCV” (click tải về)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “RVC” (click tải về)

Mẫu bảng thu mua nguyên liệu sản xuất không có hóa đơn (click tải về)

Mẫu bảng định mức nguyên phụ liệu sản xuất sản phẩm (click tải về)

3. CÁC MẪU CHỨNG TỪ CẦN THIẾT KHÁC PHÁT XIN TRONG QUÁ TRÌNH XIN C/O FORM VC

Đơn đề nghị thay đổi cơ quan cấp c/o form VC. (click tải về)

Đơn xin sửa / cấp lại c/o form VC. (click tải về)

Mẫu công văn xin cấp c/o nhanh (click tải về)

Mẫu đơn đề nghị cấp c/o trước ngày vận đơn (click tải về)

Mẫu chứng nhận không thay đổi nguồn gốc xuất xứ (click tải về)

Mẫu công văn không xin c/o cho mã hàng (click tải về)

Mẫu giấy ủy quyền ký c/o form VC. (click tải về)

Mẫu công văn đề nghị giảm chứng từ nộp xin c/o form VC. (click tải về)

Mẫu bản khai báo của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên liệu trong nước (supplier declaration) (click tải về) 

TRA CỨU BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI  VCFTA CỦA VIỆT NAM