BIỂU MẪU C/O CPTPP

BIỂU MẪU C/O CPTPP

BIỂU MẪU C/O CPTPP

BIỂU MẪU C/O CPTPP

xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

form c/o xuất khẩu
mẫu form c/o xuất khẩu

Tổng hợp tất cả các biểu mẫu sử dụng trong quá trình làm hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ hàng hóa c/o form E

Tổng hợp tất cả các biểu mẫu sử dụng trong quá trình làm hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ hàng hóa c/o form D trong hiệp định thương mại đa phương ATIGA các nước asean. Hàng hóa được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D – là hàng hóa phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại Hiệp định CEPT

Loại C/O mẫu B được cấp cho hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới. Bộ hồ sơ xin C/O được quy định cụ thể theo quy định tại Nghị định số 31/18-NĐ-CP ngày 08/03/2018 và Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa tại Thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 03/04/2018 về xuất xứ hàng hóa.

Tổng hợp tất cả các biểu mẫu sử dụng trong quá trình làm hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ hàng hóa c/o form CPTPP.Việc ký hiệp định EVFTA sẽ là động lực giúp các doanh nghiệp có thể chủ động thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa sang các nước thuộc nhóm EU.

Quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng hóa Hàng hoá có xuất xứ thuần tuý nêu tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này được công nhận có xuất xứ từ một quốc gia, vùng lãnh thổ khi thuộc một trong các trường hợp ....

Phụ lục đính kèm trong thông tư 15 (hiệp định Asean - Ấn Độ)

Hướng dẫn khai c/o điện tử trên hệ thống ecosys của bộ công thương dành cho các form c/o ưu đãi thuế quan

Thông tư 06.2011 TT-BCT ngày 21.3.2011 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

Quyết định về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet Ban hành kèm theo Quyết định số 2412 QĐ/BCT ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thông tư 05_2018_TT-BCT Quy định về xuất xứ hàng hóa Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

BIỂU MẪU DÀNH CHO FORM CPTPP

Bộ hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ Form CPTPP là một form chứng nhận xuất xứ ưu đãi thuế quan trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Bộ hồ sơ xin C/O được quy định cụ thể theo quy định tại Nghị định số 31/18-NĐ-CP ngày 08/03/2018 và Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa tại Thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 03/04/2018 về xuất xứ hàng hóa. 

Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực ngày 8-3-2019

Không còn phải mất thời gian tìm kiếm các form mẫu mỗi khi bạn làm C/O form CPTPP. Chúng tôi xin liệt kê và tổng hợp tất cả các biểu mẫu, form mẫu cần thiết nhất khi làm bộ hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ mẫu CPTPP.

1. BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ THƯƠNG NHÂN

Mẫu đơn hồ sơ thương nhân (click tải về)

Mẫu chữ ký hồ sơ thương nhân (click tải về)

Mẫu kho xưởng sản xuất của doanh nghiệp. (click tải về)

2. CÁC MẪU ĐƠN THƯỜNG GẶP KHI XIN CẤP C/O FORM CPTPP

Đơn đề nghị cấp C/O form CPTPP. (click tải về)

Mẫu phiếu ghi chép hồ sơ form CPTPP. (click tải về)

Mẫu form chứng nhận xuất xứ form CPTPP

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “WO” có hóa đơn VAT (click tải về)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “WO” không  hóa đơn VAT (click tải về)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “CTC” (click tải về)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “LCV” (click tải về)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “RVC” (click tải về)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí tính tỷ lệ deminimis (click tải về)

Mẫu bảng thu mua nguyên liệu sản xuất không có hóa đơn (click tải về)

Mẫu bảng định mức nguyên phụ liệu sản xuất sản phẩm (click tải về)

3. CÁC MẪU CHỨNG TỪ CẦN THIẾT KHÁC PHÁT XIN TRONG QUÁ TRÌNH XIN C/O FORM CPTPP

Đơn đề nghị thay đổi cơ quan cấp c/o form CPTPP. (click tải về)

Đơn xin sửa / cấp lại c/o form CPTPP. (click tải về)

Mẫu công văn xin cấp c/o nhanh (click tải về)

Mẫu đơn đề nghị cấp c/o trước ngày vận đơn (click tải về)

Mẫu chứng nhận không thay đổi nguồn gốc xuất xứ (click tải về)

Mẫu công văn không xin c/o cho mã hàng (click tải về)

Mẫu giấy ủy quyền ký c/o form CPTPP. (click tải về)

Mẫu công văn đề nghị giảm chứng từ nộp xin c/o form CPTPP. (click tải về)

Mẫu bản khai báo của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên liệu trong nước (supplier declaration) (click tải về) 

TRA CỨU BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO CPTPP CỦA VIỆT NAM