BIỂU MẪU C/O FORM D

BIỂU MẪU C/O FORM D

BIỂU MẪU C/O FORM D

BIỂU MẪU C/O FORM D

xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

form c/o xuất khẩu
mẫu form c/o xuất khẩu

Tổng hợp tất cả các biểu mẫu sử dụng trong quá trình làm hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ hàng hóa c/o form E

Tổng hợp tất cả các biểu mẫu sử dụng trong quá trình làm hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ hàng hóa c/o form D trong hiệp định thương mại đa phương ATIGA các nước asean. Hàng hóa được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D – là hàng hóa phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại Hiệp định CEPT

Loại C/O mẫu B được cấp cho hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới. Bộ hồ sơ xin C/O được quy định cụ thể theo quy định tại Nghị định số 31/18-NĐ-CP ngày 08/03/2018 và Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa tại Thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 03/04/2018 về xuất xứ hàng hóa.

Tổng hợp tất cả các biểu mẫu sử dụng trong quá trình làm hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ hàng hóa c/o form CPTPP.Việc ký hiệp định EVFTA sẽ là động lực giúp các doanh nghiệp có thể chủ động thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa sang các nước thuộc nhóm EU.

Quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng hóa Hàng hoá có xuất xứ thuần tuý nêu tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này được công nhận có xuất xứ từ một quốc gia, vùng lãnh thổ khi thuộc một trong các trường hợp ....

Phụ lục đính kèm trong thông tư 15 (hiệp định Asean - Ấn Độ)

Hướng dẫn khai c/o điện tử trên hệ thống ecosys của bộ công thương dành cho các form c/o ưu đãi thuế quan

Thông tư 06.2011 TT-BCT ngày 21.3.2011 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

Quyết định về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet Ban hành kèm theo Quyết định số 2412 QĐ/BCT ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thông tư 05_2018_TT-BCT Quy định về xuất xứ hàng hóa Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

BIỂU MẪU DÀNH CHO FORM D 

Bộ hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ Form D là một form chứng nhận xuất xứ ưu đãi thuế quan trong Thông tư Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN. Bộ hồ sơ xin C/O được quy định cụ thể theo quy định tại Nghị định số 31/18-NĐ-CP ngày 08/03/2018 và Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa tại Thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 03/04/2018 về xuất xứ hàng hóa. 

 Hàng hóa được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D – là hàng hóa phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại Hiệp định CEPT, bao gồm:

 + Hàng hóa có chứa ít nhất 40% hàm lượng có xuất xứ từ bất kỳ một nước thành viên ASEAN nào trong thành phần của hàng hóa

 + Được vận tải trực tiếp từ một nước thành viên này đến một nước thành viên khác (Nước xuất khẩu là thành viên ASEAN và nước nhập khẩu là thành viên ASEAN). Gồm có các trường hợp:

  • Hàng được vận chuyển qua bất kỳ lãnh thổ của một nước ASEAN nào

Ví dụ: Hàng đi từ Singapore qua Lào vào Việt Nam.

  • Hàng được vận chuyển không qua lãnh thổ của bất kỳ một nước không phải là thành viên ASEAN nào khác (hàng đi thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu)

Ví dụ: Hàng từ Cảng Singapore đến cảng Sài Gòn.

  • Hàng hóa được vận chuyển quá cảnh qua một hoặc nhiều nước trung gian kế cận ASEAN, không phải là thành viên ASEAN, có hoặc không có chuyển tải hoặc lưu kho tạm thời tại các nước đó, với điều kiện:

ĐK 1: Quá cảnh là cần thiết vì do địa lý hay do yêu cầu có liên quan trực tiếp đến vận tải hàng; Ví dụ: Hàng từ Philippines qua Hong Kong đến cảng Hải Phòng 

ĐK 2 Hàng hóa không được mua bán hoặc tiêu thụ tại nước quá cảnh đó.

ĐK 3 Không được có những thao tác gì tác động đến hàng hóa tại nước quá cảnh ngoài việc dở hàng và tái xếp hàng hoặc những công việc cần thiết để giữ hàng trong điều kiện đảm bảo.

Không còn phải mất thời gian tìm kiếm các form mẫu mỗi khi bạn làm C/O form D. Chúng tôi xin liệt kê và tổng hợp tất cả các biểu mẫu, form mẫu cần thiết nhất khi làm bộ hồ sơ xin chứng nhận xuất xứ mẫu D.

1. BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ THƯƠNG NHÂN

Mẫu đơn hồ sơ thương nhân (click tải về)

Mẫu chữ ký hồ sơ thương nhân (click tải về)

Mẫu kho xưởng sản xuất của doanh nghiệp. (click tải về)

2. CÁC MẪU ĐƠN THƯỜNG GẶP KHI XIN CẤP C/O FORM D

Đơn đề nghị cấp C/O form D. (click tải về)

Mẫu phiếu ghi chép hồ sơ form D. (click tải về)

Mẫu form chứng nhận xuất xứ form D. (Mua tại BCT)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “WO” có hóa đơn VAT (click tải về)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “WO” không  hóa đơn VAT (click tải về)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “CTC” (click tải về)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “LCV” (click tải về)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “RVC” (click tải về)

Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí tính tỷ lệ deminimis (click tải về)

Mẫu bảng thu mua nguyên liệu sản xuất không có hóa đơn (click tải về)

Mẫu bảng định mức nguyên phụ liệu sản xuất sản phẩm (click tải về)

3. CÁC MẪU CHỨNG TỪ CẦN THIẾT KHÁC PHÁT XIN TRONG QUÁ TRÌNH XIN C/O FORM D

Đơn đề nghị thay đổi cơ quan cấp c/o form D. (click tải về)

Đơn xin sửa / cấp lại c/o form D. (click tải về)

Mẫu công văn xin cấp c/o nhanh (click tải về)

Mẫu đơn đề nghị cấp c/o trước ngày vận đơn (click tải về)

Mẫu chứng nhận không thay đổi nguồn gốc xuất xứ (click tải về)

Mẫu công văn không xin c/o cho mã hàng (click tải về)

Mẫu giấy ủy quyền ký c/o form D. (click tải về)

Mẫu công văn đề nghị giảm chứng từ nộp xin c/o form D. (click tải về)

Mẫu bản khai báo của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên liệu trong nước (supplier declaration) (click tải về) 

TRA CỨU BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI KHI CÓ C/O FORM D CỦA VIỆT NAM